Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DigitalePianoHuren.nl

 1. Huurtermijn Naast daghuur is de minimale huurtermijn 6 maanden en de maximale huurtermijn 24 maanden.

2.a Betaling De maandelijkse betaling wordt middels automatische incasso geïncasseerd door DigitalePianoHuren.nl voor iedere 1ste van de maand.
2.b Eerste betaling De eerste betaling bestaat uit de 1ste maand huur, plus de resterende dagen van de huidige maand en eventuele bezorgkosten.

 1. Legitimatieplicht Het tonen van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Wij vragen ook om een brief waar je naam en adres op staan en om bankgegevens voor de automatische incasso.
 2. Koopoptie a Na de huurtermijnen is er, mits een koopoptie, de mogelijkheid om de piano te kopen na verrekening van een aantal huurtermijnen. Nadat het resterende bedrag voor de afloopdatum van de overeenkomst is voldaan ben je de eigenaar van de piano.
  4.Kooptoptie b De verrekening van de huurtermijn geldt voor de eerst gekozen huurperiode. Bij een verlenging van minimaal 6 maanden geldt weer een verrekening met het aankoopbedrag. Met een minimale verlenging van 6 maanden. Bij verlenging van 3 maanden blijft het aankoopbedrag gelijk.
 3. Gebruik Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming.
 4. Schade Gedurende de huurtijd is alle risico, los van de basisgarantie, van het gehuurde voor de huurder. Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade, ook in dien door overmacht en/of derden veroorzaakt. Schade aan het instrument dient onmiddellijk aan de verhuurder te worden gemeld. Het is de huurder niet toegestaan zelf reparaties te verrichten dan wel reparaties te laten verrichten door iemand anders dan de verhuurder. Zie voor garantie punt 13.
 5. Verkoop Het onderverhuren of verkopen van de digitale piano is niet toegestaan.
 6. Controle piano Na inlevering van het instrument wordt na controle eventuele herstel- of reparatiekosten doorberekend aan huurder.
 7. Contract eerder beëindigen Als de huurovereenkomst door omstandigheden eerder beëindigd dient te worden dan de einddatum conform contract. Dan wordt 50 % van de resterende huur verrekend. Je koopt daarmee het contract af.
 8. Betalingsachterstand Als de huurder langer dan 2 maanden de betalingsverplichting niet nakomt gaan wij per direct over tot in beslagname van het gehuurde en zal ons incassobureau het verdere traject overnemen.
 9. Gerechtelijke kosten Ten laste van de huurder komen de kosten van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten in gevolge het contract nodig acht.

12.a Garantie Tijdens de huurperiode heb je recht op basis garantie. Dit betekend dat als er een technische storing is zoals een uitgevallen adapter of een pedaal dat niet meer functioneert door ons wordt opgelost en zo nodig vervangen. De garantie geldt niet als er sprake is van opzet of geforceerde omstandigheden.
12.b Garantie Na de huurperiode vervalt de garantie.

 1. Opzeggen De huurovereenkomst kan ten allen tijden, zowel telefonisch als via de mail of schriftelijk, worden opgezegd en zal stoppen op de einddatum van de overeenkomst.
 2. Verlengen De huurovereenkomst wordt automatisch met minimaal 6 maanden verlengt mits de huurder de overeenkomst niet heeft opgezegd. Opzeggen dient telefonisch, schriftelijk of via de mail kenbaar gemaakt te worden voor de einddatum van de overeenkomst. Als er voor het einde van de huurovereenkomst geen contact is geweest zal de overeenkomst automatisch stoppen. Het contract wordt dus nooit stilzwijgend verlengt.
 3. Indien huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, indien door huurder een of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet worden nagekomen, indien door huurder uitstel van betaling wordt aangevraagd, indien huurder geraakt in staat van faillissement, indien hij overlijdt of onder curatele wordt gesteld, of Nederland metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn, of door het enkel plaats grijpen van een der gemelde omstandigheden, heeft de verhuurder het recht te zijner keuze, om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, of wel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter, en de verhuurde roerende goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen, en onverminderd zijn rechten ingevolge de artikelen 6:52 t/m 6:57 BW, 674 BW en 6:262 t/m 6:277 BW.
 4. Daghuur bezorging Bij daghuur en korte huur bezorgen wij de piano uitsluitend zelf.
 5. Zo goed als nieuw Al onze piano’s worden verhuurd in nieuwstaat of zo goed als nieuw. Dit betekent dat het product zowel nieuw kan zijn als gebruikt met eventueel lichte gebruikerssporen.
 6. Occasions garantie Bij de aanschaf van een occasion piano geldt een garantie van 12 maanden.
 7. Borg Wij vragen minimaal € 50,- borg voor het huren van een digitale piano. De hoogte van de borg is afhankelijk van het type piano. De borg wordt bij de aankoop van de piano verrekend met het aankoopbedrag van de piano of verrekend met de ophaalkosten. Het restant krijg je uiteraard weer netjes terug. De borg dient bij levering voldaan te worden. Bij geforceerde schade of wanbetaling wordt de borg ingehouden.
 8. Annulering daghuur of korte huur Op het moment dat de huur minimaal 2 weken voor de levering wordt geannuleerd brengen wij geen kosten in rekening. Mocht je niet op tijd een annulering doorgeven dan brengen wij 33% van de totale opdracht in rekening.

Algemene voorwaarden DigitalePianoHuren.nl